Privaatsuspoliitika

6. veebruar 2022

SIA "OC VISION" hallatava veebipoe “Vizionette” privaatsuspoliitika

Alljärgnevad privaatsuspoliitika sätted - edaspidi Poliitika - kirjeldavad ettevõtte SIA "OC VISION" veebipoe “Vizionette” valduses olevate isikuandmete töötlemise protseduure.

Poliitika kehtib kliendile, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada ettevõtta SIA "OC VISION" teenuseid või on mõnel muul viisil seotud ettevõtte SIA "OC VISION" teenustega, kaasa arvatud enne käesoleva Poliitikaga tutvumist.

1. Definitsioonid

Töötlemine - mis tahes isikuandmetega tehtav operatsioon nii automaatsetel kui ka mitteautomaatsetel viisidel, näiteks kogumine, registreerimine, organiseerimine, struktureerimine, säilitamine, toimetamine või modifitseerimine, taastamine, vaatlemine, kasutamine, sulgemine, avalikustamine, saatmine, jagamine või muul moel avalikuks tegemine, sobitamine või kombineerimine, peatamine, kustutamine või hävitamine.

Valdaja - ettevõte SIA "OC VISION", reg. nr 40003105710, juriidiline ja teenindusaadress: Elijas tänav 17-4, Riia, LV-1050, Läti Vabariik; ettevõtte hallatavate kaupluste nimekiri on kättesaadav veebilehel www.vizionette.ee ning iga uue esinduse avamisel nimekirja täiendatakse.

Klient - iga füüsiline isik, kes kasutab või on kasutanud ettevõtte pakutavaid teenuseid, on avaldanud soovi neid kasutada või on mõnel muul moel ettevõtte pakutavate teenustega seotud.

Isikuandmed - mis tahes informatsioon, mille abil on võimalik tuvastada või mis tuvastab füüsilist isikut (andmesubjekti); tuvastatav füüsiline isik on otse või kaudselt kindlaks tehtav isikuandmete kaudu nagu näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, füüsiline või veebis jälgitav asukohainfo ning füüsilise, psühholoogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteediga seotud andmed.

2. Kehtivad õigusaktid

2.1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta

2.2 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

2.3 Reklaamiseadus

3. Üldsätted

3.1. Käesolev Poliitika annab ülevaatliku informatsiooni selle kohta, kuidas SIA "OC VISION" töötleb isikuandmeid. Täpsemad detailid isikuandmete töötlemise kohta esitatakse Kliendile lepingutes ja teistes ettevõtte SIA "OC VISION" teenustega seotud dokumentides ning ettevõtte SIA "OC VISION" veebilehel www.vizionette.ee.

3.2. SIA "OC VISION" tagab isikuandmete konfidentsiaalsuse ning kasutab sobivaid tehnilisi ja organisatoorseid meetmeid isikuandmete kaitseks autoriseerimata ligipääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, soovimatu kadumise, muutmise või hävimise eest.

3.3. Ettevõtte SIA "OC VISION" valduses olevaid isikuandmeid võivad töödelda SIA "OC VISION" volitusel tegutsevad teenusepakkujad ja koostööpartnerid. Sellisel juhul teeb SIA "OC VISION" vajalikud sammud tagamaks, et koostööpartnerid töötleksid isikuandmeid ettevõtte SIA "OC VISION" järelevalve all, vastavalt kehtivatele seadustele ja regulatsioonidele ning kasutades nõutud turvameetmeid.

3.4. Kui SIA "OC VISION" teeb käesolevas Poliitikas muudatusi, avalikustatakse uuendused ettevõtte SIA "OC VISION" veebilehel www.vizionette.ee.

3.5. SIA "OC VISION" töötleb oma valduses olevaid isikuandmeid tulenevalt pakutavatest teenustest, Kliendile paremate ja sobivamate toodete ja teenuste pakkumise eesmärgil ning olemasolevate toodete ja teenuste turvamise, säilitamise ja parandamise eesmärgil.

4. Isikuandmete kategooriad

4.1. Isiku tuvastamise andmed - eesnimi, perekonnanimi, isikukood / ID, sünniaeg, sugu, suhtluskeel, elukoht;

4.2. Personaalsed kontaktandmed - aadress, telefoninumber, e-posti aadress;

4.3. Erikategooria andmed (Tundlikud isikuandmed) - Personaalne terviseinfo

4.4. Ostuinfo - Ostuajalugu, arvedetailid;

4.5. Kliendiküsitluste andmed - uuringu nimi, läbiviimise aeg, vastamise kuupäev, küsitluse küsimused ja vastused;

4.6. Veebilehe külastusega seotud andmed - IP-aadress, tegevuste nimetused, veebilehe sektsioonid, aeg ja koht;

4.7. Turvakaamerate videoandmed füüsilistes esindustes;

4.7. Kliendiüritustel tehtud fotomaterjal ja muud fotod.

5. Andmetöötluse seaduslikud alused

5.1. Kliendi nõusolek - Klient andmesubjektina annab loa oma isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks kindlaksmääratud eesmärkidel. Klient annab loa ka isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärkidel, s.t. uute ja individuaalsete pakkumiste saamiseks. Kliendi nõusolek on tema mis tahes ajal tehtud vaba ja iseseisev otsus oma isikuandmete töötlemise lubamise kohta SIA "OC VISION" poolt ning kindlaksmääratud eesmärkidel. Kliendi nõusolek muutub siduvaks, kui see edastatakse kirjalikult (kokkuleppevormi täitmine, Kliendi isikuandmeid kaasav elektrooniline päring või veebilehe www.vizionette.ee kasutamine). Kliendil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks üles öelda, võttes kolme tööpäeva jooksul ettevõttega SIA "OC VISION" konkreetse kommunikatsioonikanali kaudu ühendust. Nõusoleku ülesütlemine ei kohaldu isikuandmete töötlemisele, mis on toimunud nõusoleku alusel enne selle ülesütlemist.

5.2. Lepingu sõlmimine ja täitmine - Kliendiga lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning kvaliteetse teenuse osutamiseks peab SIA "OC VISION" koguma ja töötlema kindlaid isikuandmeid enne lepingu sõlmimist, lepingu sõlmimise ajal ning pärast lepingu sõlmimist.

5.3. SIA "OC VISION" legitiimsed huvid - SIA "OC VISION" legitiimsed huvid põhinevad Kliendile kvaliteetse ja õigeaegse teenuse osutamisel ning seetõttu on ettevõttel SIA "OC VISION" õigus töödelda Kliendi isikuandmeid selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. OC Visioni legitiimsete huvide hulka on arvatud isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel, et pakkuda Kliendile uusi ja/või individuaalseid tooteid ja teenuseid. SIA "OC VISION" teeb koostööd teiste ettevõtetega ja esindab mitmeid brände ning seega kuulub SIA "OC VISION" legitiimsete huvide hulka ka Kliendi andmete töötlemine teistele ettevõtetele saatmiseks firmasisestel administratiivsetel eesmärkidel, muuhulgas selleks, et pakkuda Kliendile võimalikult kaasaegseid tooteid ja teenuseid.

5.4. Õiguslikud kohustused - Ettevõttel SIA "OC VISION" on õigus töödelda isikuandmeid selleks, et ettevõtte tegevus vastaks seadusest tulenevatele nõuetele ja õigusaktidele ning õigus vastata riigivõimu organite esitatud legitiimsetele päringutele.

5.5 Eluliste huvide kaitse - SIA "OC VISION" on kohustatud töötlema isikuandmeid viisil, mis kaitseb Kliendi elulisi huvisid füüsilise isikuna, näiteks juhul, kui töötlemine on vajalik humanitaarsetel põhjustel - naturaalsete või inimtekkeliste epideemiate leviku jälgimiseks, terrorirünnakute või tehnoloogiliste katastroofide korral jms.

5.6. Kohustused ametivõimude ees ning avaliku huviga arvestamine - SIA "OC VISION" on kohustatud töötlema isikuandmeid viisidel, mis arvestavad avaliku huvi ja ametivõimude nõuetega ettevõttele SIA "OC VISION". Sellistel puhkudel lisatakse isikuandmete töötlemise alused vastavatesse regulatsioonidesse.

6. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

6.1. Kliendisuhete haldamine ning  toodete, teenuste, ostutingimuse ning administratsiooni võimaldamine; Kliendiga lepingu sõlmimine ja selle täitmine; andmete korrektsuse ja kehtivuse tagamine nende täiendamise ning uute andmete lisamise kaudu.

6.2. SIA "OC VISION" töötleb isikuandmeid selleks, et tagada Kliendiga sõlmitud lepingu kehtivusperioodi vältel Kliendile kvaliteetne, õigeaegne ja mugav teenus. Selle eesmärgi täitmise alla on arvatud:

6.2.1. kliendisuhete (kaasa arvatud kaudsete kliendisuhete) haldamine, Lepingute sõlmimise ja täitmise tagamine ning sellega seotud protsesside suunamine;

6.2.2. kliendi krediidivõimekuse kontroll Kliendile uute ja uuenduslike toodete ja teenuste, sealhulgas makseteenuste pakkumiseks;

6.2.3. kliendikaebuste kontroll ning ostetud kaupade ja teenustega seotud klienditoe osutamine;

6.2.4. rahavoogude efektiivne juhtimine, sealhulgas Kliendi maksete ja võlgnevuste administreerimine;

6.2.5. kliendi informeerimine kõikidest SIA "OC VISION" toodetest ja teenustest;

6.2.6. turvakaameratega salvestamine turvalisuse eesmärgil - kuritegude ennetamine ning SIA "OC VISION" ja Kliendi vara kaitse;

6.2.7. kliendile huvipakkuvate teenuste registreerimine, nende muutmine reaalseteks teenusteks ning iseteenindusportaalide statistika ja raportite genereerimine.

6.3. SIA "OC VISION" töötleb isikuandmeid ettevõtte äritegevuse arendamise ning Kliendile uute teenuste pakkumise eesmärgil, sealhulgas:

6.3.1. kliendi teavitamine uutest toodetest;

6.3.2. SIA "OC VISION" kliendistatistika töötlemine turuanalüüsi ja ärimudeli arendamise eesmärgil; 

6.3.3. isikuandmete töötlemine SIA "OC VISION" firmasiseste protsesside loomisel ja elluviimisel, dokumendiringluse tagamine (näiteks lepingute ja teiste dokumentide arhiveerimine) äritegevuseks vajalikul ja piisaval määral;

6.4. SIA "OC VISION" on kohustatud töötlema isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel ja muudel nimetamata eesmärkidel Kliendi vabal ja iseseisval nõusolekul: 

6.4.1. kliendi isikuandmete verifitseerimine lepingueelselt infoandmebaasides, et veenduda Kliendi võimekuses täita lepingukohustusi;

6.4.2. SIA "OC VISION" brändi turundamine järgmiste Kliendile saadetavate infoteavituste kaudu: pühadesoovid, boonused ja sooduspakkumised, tagasiside- ja rahuloluküsitlused, olemasolevate toodete ja teenuste uuendused, info uute toodete kohta.

6.4.3. SIA "OC VISION" edastab maksete sooritamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale.

7. Kliendi õigused andmesubjektina

Kliendil (andmesubjektil) on õigus oma isikuandmete s.o. kehtivate seaduste ja regulatsioonide järgi isikuandmeteks loetavate andmete töötlemise kohta esitada alljärgnevaid nõudeid:

7.1. Õigus nõuda oma isikuandmete korrigeerimist, kui andmed on ebavajalikud, puudulikud või ebakorrektsed.

7.2. Õigus nõuda oma isikuandmete töötlemist legitiimsete huvide alusel, sealhulgas keelduda oma isikuandmete kasutamisest profileerimisel. 

7.3. Õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid on töödeldud nõusoleku alusel, kuid Klient soovib vastava nõusoleku üles öelda. See õigus ei kehti juhtudel, kui kustutamisnõudega isikuandmeid töödeldakse teisel seaduslikul alusel, näiteks lepingukohustuste täitmiseks või kui nende andmete säilitamine on nõutud kehtivate seaduste või regulatsioonide järgmiseks.

7.4. Õigus keelduda oma isikuandmete töötlemisest vastavalt kehtivatele seadustele ja regulatsioonidele, näiteks ajaperioodil, kui SIA "OC VISION" hindab, kas Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist. 

7.5. Õigus saada infot, kas SIA "OC VISION" töötleb Kliendi isikuandmeid ning nõuda töödeldavate andmete juurde ligipääsu.

7.6. Õigus saada SIA "OC VISION" käsutuses olevad nõusoleku alusel ja lepingu täitmise eesmärgil töödeldud isikuandmed enda kätte mõnes sageli kasutatavas elektroonilises formaadis ning võimalusel kanda need üle teisele teenusepakkujale (andmete liikumine).

7.7. Õigus anda nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks.

7.8. Õigus keelduda oma isikuandmete kasutamisest automatiseeritud otsuste tegemisel, sealhulgas profileerimisel, kui niisugustel otsustel on seaduslik efekt või muu Kliendi jaoks sarnane efekt.

7.9. Õigus esitada oma isikuandmete töötlemise kohta kaebusi Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui Klient usub, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud seadusi või kehtivatest seadustest ja regulatsioonidest tulenevaid Kliendi õigusi ja huvisid.

8. Kliendi isikuandmete profileerimine andmetöötluses

8.1. Profileerimine on mis tahes automatiseeritud isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete kasutamine füüsilise isikuga seotud personaalsete aspektide hindamiseks, eriti niisuguste faktorite analüüs, mis seonduvad isiklike eelistuste, huvide, lojaalsuse, käitumise, asukoha või isiku liikumisega.

SIA "OC VISION" võib kasutada profileerimist tähtpäevasoovide ja kingituste saatmiseks, boonuste jagamiseks, individuaalsete pakkumiste loomiseks ja saatmiseks ning kliendiküsitluste läbiviimiseks. Automatiseeritud individuaalseid otsuseid tehakse üksnes ärieesmärkidel ning neil ei ole Kliendile legaalset mõju. Klient võib igal ajal keelduda oma andmete kasutamisest automatiseeritud otsuste tegemisel ning loobuda nende otsuste subjektiks olemisest.

8.2. Otseturundus ning Kliendile turundusliku sisuga kommunikatsiooni saatmise alused: SIA "OC VISION" teeb otseturundust (reklaami), edastades Kliendile turundusliku sisuga kommunikatsiooni, et Klient oleks alati informeeritud uutest ja värsketest ja/või individuaalselt kohaldatud toodetest ja teenustest ning lepingulistest eritingimustest (näiteks allahindlused). Kliendil on õigus igal ajal ja tasuta loobuda turundusliku kommunikatsiooni saamisest, informeerides ettevõtet SIA "OC VISION" vastavast soovist.

9. Küpsisfailid

9.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis luuakse ja säilitatakse seadmes (arvuti, tahvelarvuti, nutitelefon jne), millega Klient külastab SIA "OC VISION" veebilehte. Küpsised “jätavad meelde” kasutajakogemuse ning baasinfo SIA "OC VISION" veebilehe kasutusmugavuse parandamiseks.

9.2. Küpsiste abil hallatakse tüüpilist külastajakäitumist ja veebilehe kasutamist, hinnatakse veebilehe probleeme ja puudusi ning kogutakse käitumuslikku statistikat, et pakkuda parema funktsionaalsusega ja mugavamalt kasutatavat veebilehte.

9.3 Kui Klient ei soovi küpsiste kasutamist lubada, saab ta teha veebibrauseri seadistustes vastavad valikud, kuid niisugusel juhul võib veebilehe kasutamine olla märgatavalt ebamugavam ja keerulisem. Küpsiseid saab kustutada veebibrauseri seadistustes, valides salvestatud küpsiste kustutamise.

9.4. SIA "OC VISION" veebilehed kasutavad funktsionaalseid, analüütilisi, turunduslikke ja kohustuslikke küpsiseid.

10. Säilitusperiood

Isikuandmeid töödeldakse üksnes nii kaua, kui see on töötlemise eesmärkidel vajalik. Andmete säilitamise aeg võib baseeruda kokkuleppel Kliendiga, SIA "OC VISION" legitiimsetel huvidel või kehtivatel seadustel ja regulatsioonidel (näiteks raamatupidamist, kuriteoennetust, kriminaalkaristusi jms reguleerivad seadused). 

11. Isikuandmete kogumise viisid

11.1. SIA "OC VISION" saab enda valdusesse Kliendi isikuandmed, kui Klient:

11.1.1. ostab ja kasutab SIA "OC VISION" tooteid ja teenuseid;

11.1.2. registreerib end SIA "OC VISION" uudiste või muude teenuste saajaks;

11.1.3. esitab ettevõttele SIA "OC VISION" küsimusi ostetud toodete või ostuga seotud teenuste kohta, või kontakteerub ettevõttega SIA "OC VISION" kaebuse või Kliendi informatsiooniga seotud nõude esitamiseks;

11.1.4. osaleb võistlustes, loteriides või küsitlustes;

11.1.5. külastab või lehitseb SIA "OC VISION" veebilehte;

11.1.6. satub SIA "OC VISION" esinduses turvakaamera salvestisele;

12. Kliendi andmete kaitse

12.1. SIA "OC VISION" tagab Kliendi isikuandmete kaitseks autoriseerimata ligipääsu, soovimatu kadumise, avalikuks saamise või hävimise eest vajalikud meetmed ning jälgib ja parandab neid pidevalt. Selle saavutamiseks kasutab SIA "OC VISION" kaasaegset tehnoloogiat ning järgib tehnilisi ja organisatsioonilisi nõudeid, näiteks kasutab tulemüüre, sissetungide ennetamise programme ja analüüsitarkvara ning andmete krüpteerimist.

12.2. SIA "OC VISION" kontrollib hoolikalt kõiki SIA "OC VISION" volitusel ja ülesandel Kliendi isikuandmeid töötlevaid teenusepakkujaid ning jälgib, et need koostööpartnerid töötleksid isikuandmeid vajalikke turvameetmeid kasutades ning kehtivate seaduste ja regulatsioonide alusel. Koostööpartneritel ei ole lubatud töödelda Kliendi isikuandmeid omavolilistel eesmärkidel.

12.3. SIA "OC VISION" ei võta vastutust autoriseerimata ligipääsu eest Kliendi isikuandmetele või nende kadumise eest juhtudel, kui see ei sõltu ettevõttest SIA "OC VISION", vaid juhtub näiteks Kliendi omal süül või vastutusel.

13. Töötlemise piirkond

13.1 Tavaliselt töödeldakse isikuandmeid Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas (EL / EMP), kuid mõnedel juhtudel võidakse andmed töötlemiseks viia ka EL / EMP riikidest välja.

13.2 Isikuandmete viimine EL / EMP riikidest töötlemiseks välja võib toimuda siis, kui selleks on seaduslik kohustus, näiteks Kliendiga lepingu sõlmimine ja selle täitmine; sellisel puhul võetakse kasutusele vajalikud turvameetmed. Vajalikud turvameetmed on näiteks:

- Kokkulepete sõlmimine Euroopa Andmekaitse Määrusega (GDPR) kinnitatud lepinguliste standardklauslite, teiste Euroopa Liidus kehtivate eeskirjade, koodeksite ja sertifikaatide järgmise tagamiseks;

- EL / EMP piirkonnast väljaspool asuvas riigis adekvaatse ning Euroopa Komisjoni otsustele vastaval tasemel andmekaitse tagamine;

- Andmete vastuvõtja sertifitseerimine Privacy Shield andmekaitseraamistikus (kehtib Ameerika Ühendriikides tegutsevatele vastuvõtjatele).

13.3 Klient võib nõuda lisainfot oma isikuandmete töötlemise kohta väljaspool EL / EMP riike.

14. Kontaktandmed

14.1 Kliendil on õigus võtta ettevõttega SIA "OC VISION" ühendust küsimuste, nõusoleku ülesütlemise ja nõuete korral, andmesubjekti õiguste kasutamiseks ning isikuandmete kasutamisega seotud kaebuste esitamiseks.

14.2. SIA "OC VISION" kontaktandmed on kättesaadavad ettevõtte veebilehel www.vizionette.ee.

14.3. SIA "OC VISION" määratud andmekaitsespetsialisti kontaktandmed: gdpr@ocvision.eu või Elijas tänav 17-4, Riia, LV-1050, Läti Vabariik, märksõna "Andmekaitsespetsialist"